Jana Letenajová Tomas Duras Tereza Krupičková
 
Magda Mauerova Ondřej Martinec

Všeobecné podmínky

 1. Přihláška na akci

  1. V případě zájmu o účast na akci zašlete řádně vyplněnou na naši adresu: TC Monsignore, Lány u Dašic 34, 530 02 Pardubice nebo ji vyplňte online na našich internetových stránkách.
  2. Přihlášku vyplňte vždy zvlášť pro každého účastníka. Po obdržení závazné přihlášky Vám písemně potvrdíme její přijetí a rezervaci místa pro přihlášeného účastníka, uvedeme částku za poskytované služby (ubytování a strava) a taneční lekce. Součástí bude evidenční číslo, které je zároveň variabilním symbolem pro platbu (bod 2.1). K potvrzení přihlášky přikládáme "prohlášení o bezinfekčnosti", které musí mít všichni. Starší 18 let si jej podepisují sami, mladší podepsané rodiči.
   Zároveň s potvrzením závazné přihlášky obdrží účastník veškeré informace organizačního zajištění a průběhu akce.
  3. Při nástupu musí účastník předložit tyto dokumenty:
   • osoby mladší 15 let - potvrzení o bezinfekčnosti, posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře
   • osoby starší 15 let - potvrzení o bezinfekčnosti. (starší 18 let si jej podepisují sami).
   • Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.monsignore.cz
  4. Přihlaste se včas. Účastníci jsou zařazování podle pořadí došlých přihlášek až do naplnění kapacity sálu!
 2. Úhrada akce

  1. Úhradu akce bude provedena na účet 156212560/0600 do 30 dní po potvrzení závazné přihlášky účastníka.
  2. V případě, že účastníkovi hradí pobyt zaměstnavatel, vystaví organizátor akce fakturu.
  3. Fakturační údaje (IČO, adresu zaměstnavatele...) nám zašlete spolu s přihláškou. Potvrzení pro zaměstnavatele Vám na Vaši žádost zašleme.
 3. Průběh akce

  1. Účastníci PST se musí řídit pokyny pořadatele a odpovědných osob, které získá na úvodní schůzce při nástupu.
  2. Účastník je povinen dodržovat provozní řád rekreačního zařízení, ve kterém je ubytován a stravován.
  3. Účastníci mladší 15 let jsou pod dozorem pedagogických pracovníků po celou dobu konání akce a hradí plnou cenu včetně kurzovného, ubytování a plné penze.
  4. V průběhu konání akce je přísný zákaz konzumace alkoholu, kouření a užívání toxických látek osobám mladším 18 let.
  5. V případě vážného porušení pravidel na akci si vyhrazujeme právo ukončit poskytování služeb bez nároku na vrácení peněz.
  6. Ukončení akce probíhá v termínech uvedených v nabídkovém katalogu, osoby mladší 15 let si musí vyzvednou zákonný zástupce nebo osoba, která u sebe musí mít písemné potvrzení od zákonného zástupce o převzetí osoby mladší 15 let.
  7. Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni, cena obsahuje náklady spojené s výukou a mzdovými náklady - kursovné a doplňkové služby - ubytování a stravování.
 4. Změna smlouvy

  1. Smlouvou se rozumí nabídkový materiál k dané akci zahrnující nabízené služby, které poskytne společnost, cenu za služby a vyplněná závazná přihláška účastníka.
  2. Dojde-li ze strany TC ke zrušení akce, TC tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámí a vrátí mu zaplacenou částku v plné výši.
  3. Provede-li TC před zahájením akce podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo v ceně je povinna tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat ve stanovené lhůtě písemný souhlas s provedenou změnou. Jestliže účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit a společnost je povinna vrátit účastníkovi zaplacený poukaz v plné výši.
 5. Stornovací podmínky

  1. Při zrušení smlouvy je nutné uhradit účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly. Organizátor akce má právo odečíst stornovací poplatek z předem zaplacené ceny.
  2. Stornovací poplatky jsou
   • do 30 dnů před stanoveným termínem odjezdu 300,- Kč
   • 30 - 7 dnů před odjezdem 50% z ceny poukazu
   • méně než 7 dnů před odjezdem 100% z ceny poukazu
 6. Všeobecná ustanovení

  1. Vyplněním závazné přihlášky potvrzuje účastník, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
  2. Osobou oprávněnou jednat jménem TC Monsignore je Magda Mauerová.

TC Monsignore 2007
Magda Mauerová v.r.

Patička pro tisk

Dne 04.10.2023 vytištěno ze stránek Tanečního centra Monsignore
www: http://monsignore.cz
email: info@monsignore.cz