Magda Mauerová Tomas Duras Tereza Krupičková Hana Tomášková
 
Magda Komínková Lukáš Novák Matěj Šefrna Lucie Šimůnková

Všeobecné podmínky

 • Přihláška na akci
  • V případě zájmu o účast na akci vyplňte přihlášku online na našich internetových stránkách.
   • Přihlášku vyplňte vždy zvlášť pro každého účastníka. Po obdržení závazné přihlášky Vám písemně potvrdíme její přijetí a rezervaci místa pro přihlášeného účastníka, uvedeme částku za poskytované služby (ubytování a strava) a taneční lekce. Součástí bude evidenční číslo, které je zároveň variabilním symbolem pro platbu (bod 2.1). K potvrzení přihlášky přikládáme "prohlášení o bezinfekčnosti", které musí mít všichni. Starší 18 let si jej podepisují sami, mladší podepsané rodiči.
    Zároveň s potvrzením závazné přihlášky obdrží účastník veškeré informace organizačního zajištění a průběhu akce.
   • Při nástupu musí účastník předložit tyto dokumenty:
   • osoby mladší 15 let - potvrzení o bezinfekčnosti, posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na Prázdninové škole tance.
   • osoby starší 15 let - potvrzení o bezinfekčnosti. (starší 18 let si jej podepisují sami).
   • Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách https://www.monsignore.cz/cs/letniskola/index.php
    • Přihlaste se včas. Účastníci jsou zařazování podle pořadí došlých přihlášek až do naplnění kapacity sálu!
   • Úhrada akce

   Úhrada akce bude provedena na účet:

   2100172730/2010

   IBAN: CZ79 2010 0000 0021 0017 2730 

   do 30 dní po potvrzení závazné přihlášky účastníka.

   • V případě, že účastníkovi hradí pobyt zaměstnavatel, vystaví organizátor akce fakturu.
    • Fakturační údaje (IČO, adresu zaměstnavatele...) nám zašlete spolu s přihláškou. Potvrzení pro zaměstnavatele Vám na Vaši žádost zašleme.
   • Průběh akce
    • Účastníci PŠT se musí řídit pokyny pořadatele a odpovědných osob, které získá na úvodní schůzce při nástupu.
    • Účastník je povinen dodržovat provozní řád rekreačního zařízení, ve kterém je ubytován a stravován.
    • Účastníci mladší 15 let jsou pod dozorem pedagogických pracovníků po celou dobu konání akce a hradí plnou cenu včetně kurzovného, ubytování a plné penze.
    • V průběhu konání akce je přísný zákaz konzumace alkoholu, kouření a užívání toxických látek osobám mladším 18 let.
    • V případě vážného porušení pravidel na akci si vyhrazujeme právo ukončit poskytování služeb bez nároku na vrácení peněz.
    • Ukončení akce probíhá v termínech uvedených na webových stránkách, osoby mladší 15 let si musí vyzvednou zákonný zástupce nebo osoba, která u sebe musí mít písemné potvrzení od zákonného zástupce o převzetí osoby mladší 15 let.
    • Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni, cena obsahuje náklady spojené s výukou, mzdovými náklady - kurzovné a doplňkové služby - ubytování a stravování.
    • Změna smlouvy
     • Smlouvou se rozumí nabídkový materiál k dané akci zahrnující nabízené služby, které poskytne společnost, cenu za služby a vyplněná závazná přihláška účastníka.
     • Dojde-li ze strany TC Monsignore ke zrušení akce, TC Monsignore tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámí a vrátí mu zaplacenou částku v plné výši.
     • Provede-li TC Monsignore před zahájením akce podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo v ceně je povinna tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat ve stanovené lhůtě písemný souhlas s provedenou změnou. Jestliže účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit a společnost je povinna vrátit účastníkovi zaplacený workshop v plné výši.
     • Stornovací podmínky
      • Při zrušení smlouvy je nutné uhradit účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly. Organizátor akce má právo odečíst stornovací poplatek z předem zaplacené ceny.
      • Stornovací poplatky jsou
       • do 30 dnů před stanoveným termínem odjezdu 500,- Kč
       • 30 - 7 dnů před odjezdem 50% z ceny poukazu
       • méně než 7 dnů před odjezdem 100% z ceny poukazu
      • Všeobecná ustanovení
       • Vyplněním závazné přihlášky potvrzuje účastník, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
       • Osobou oprávněnou jednat jménem TC Monsignore je Magdaléna Mauerová.


       TC Monsignore 2007
       Magda Mauerová v.r.

       Patička pro tisk

       Dne 20.07.2024 vytištěno ze stránek Tanečního centra Monsignore
       www: http://monsignore.cz
       email: info@monsignore.cz